Privacy Policy

Skytuneperformance.com behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen als hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen over de activiteiten van Skytuneperformance.com. Hiervoor kan de klant contact opnemen via mail met performance@skytune.com.De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Skytuneperformance.com reserves the right for internal use only collect data from the customer, both directly by collecting the data provided by the customer when registering and / or ordering as indirectly through e.g. the use of cookies, newsletter subscription or order.

The customer has in accordance with the Law of December 8, 1992 for protection the right to view this data at any time, to be changed and removed if he / she no longer wishes to receive information about the activities of Skytuneperformance.com. For this, the customer can contact us by e-mail at performance@skytune.com. The customer can change his / her own details via his account profile.